'Overheid moet nu beginnen met bouwen'

15-09-2020

Het tekort aan goedkope woningen voor kwetsbare groepen is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Het kabinet wil weliswaar actie ondernemen en met maatregelen komen om herstel op de woningmarkt te bewerkstelligen, maar dat alleen is niet genoeg. Het wachten is voorbij en het is tijd voor actie. Het Leger des Heils vindt dat de overheid vanuit een sterk verantwoordingsbesef de regie moet pakken.

Samen met ketenpartners en organisaties zoals de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving vraagt het Leger des Heils de overheid al langer om samen met gemeenten de regie te nemen. Een nationale woonstrategie waarbij gestimuleerd wordt om te bouwen voor kwetsbare groepen is broodnodig. Dakloosheid is een huisvestingsprobleem. In Nederland zijn er, volgens cijfers van het CBS in 2019, zo’n 40.000 daklozen. Het werkelijke aantal ligt echter veel hoger, omdat de mensen die niet in de opvang geregistreerd staan of noodgedwongen op een vakantiepark wonen niet zijn meegerekend. Om dit op te lossen moet de overheid vanuit een regierol de komende jaren inzetten op het bouwen van goedkope woonvormen voor kwetsbare groepen met een maximale huur van €450. De beloofde 10.000 flexibele woonplekken vormen een goed begin, maar de bouwopgave blijft enorm.

“De visie om van opvang naar wonen te gaan wordt door het kabinet gelukkig steeds meer omarmd. Het uitgangspunt is een huis voor iedereen met voldoende begeleiding om naar zelfstandigheid en een nieuwe toekomst toe te werken. De opvang die overblijft (omdat het echt niet anders kan) is zo kort mogelijk en gericht op zelfstandigheid. Daarnaast moet huisvesting samengaan met voldoende begeleiding, de juiste indicaties, en met schuldhulpverlening en een vangnet,” zegt Cornel Vader, stichtingsvoorzitter Leger des Heils Welzijns & Gezondheidszorg.

In de praktijk zijn de prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties vaak ontoereikend om mensen uit de opvang te laten doorstromen. Een voorbeeld hiervan is een kortdurende opvang met circa 50 bedden en een afgesproken verblijfsduur van maximaal een jaar, waarvoor 17 woningen per jaar beschikbaar worden gesteld. De coronacrisis heeft nog duidelijker gemaakt dat we een enorm tekort aan woningen hebben. De situatie vraagt om een structurele aanpak om dakloosheid terug te dringen waarbij de overheid de regierol neemt. Op korte termijn moeten er woonvormen gerealiseerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door de realisatie van tijdelijke woonruimte in bestaande gebouwen, zoals lege bedrijfspanden. “De urgentie om tot een sluitende aanpak te komen is hoog en is dat al enkele jaren. Partijen wachten op elkaar, maar nu moet er doorgepakt worden”, aldus Cornel Vader.