Niet iedereen gaat erop vooruit!

19-09-2016

Voor mensen die op straat leven, biedt de miljoenennota niet of nauwelijks perspectief. Er zijn onvoldoende woningen, mensen hebben geen werk, de begeleiding staat onder druk en er komen steeds minder beschermde woonplekken. In de aanloop naar Prinsjesdag pleit het Leger des Heils voor 10.000 extra woningen om dit problem direct aan te kunnen pakken.

Het Leger des Heils constateert dat er sinds januari van dit jaar meer mensen op straat terecht komen. Tot begin 2016 leek de groep redelijk stabiel, maar daarna was er sprake van een duidelijke stijging. En deze mensen kunnen niet terecht in de opvang, omdat die vol zit. Er is volgens Cornel Vader, directeur van de Stichting Leger des Heils Welzijn & Gezondheidszorg, sprake van een structureel gebrek aan betaalbare woningen: “Zaten mensen voorheen tussen de drie en zes maanden in de kortdurende opvang, nu is dat al minimaal zeven maanden. Sommingen zitten er zelfs al twee jaar! Met 10.000 extra woon-units kan dit probleem direct worden opgelost.”

Beschermd wonen blijft nodig
Voor mensen die de verantwoordelijkheden die bij zelfstandig wonen horen niet aankunnen, blijft een beschermd-wonen-voorziening nodig. Zij hebben gewoon begeleiding nodig. En de groep wordt alleen maar groter, want door het stelselmatig afbouwen van de beschermd-wonen-voorzieningen komen ze simpelweg op straat terecht.

Verward gedrag op straat neemt toe
En waar de toestroom groeit, nemen de problemen ook toe. Eind vorig jaar kwam het Leger des Heils al met een rapport waarin voor deze ontwikkeling werd gewaarschuwd. “Wij zien grote risico’s. In de eerste plaats voor verwarde mensen die op straat terecht zijn gekomen, maar ook voor de veiligheid in de samenleving. Naast het realiseren van woonruimte, is psychiatrische kennis op straat daarom ook hard nodig. “Binnen de opvang hebben we veel te maken met mensen met verward gedrag. Met mensen die nergens anders terecht kunnen. Daar hebben we zowel de politie als psychiatrische kennis/interventie heel hard bij nodig,” aldus Vader.

Zorgen voor zinvolle dagbesteding
Het Leger des Heils draagt zorg voor ongeveer een kwart van de maatschappelijke opvang in Nederland. Dat maakt, dat de organisatie goed zicht heeft op de ontwikkelingen in de maatschappij omtrent het aantal dak- en thuisloze mensen en de instroom in de opvang. Vader: “We zien dat de opvang verstopt. Er is een groot tekort aan betaalbare huisvesting in Nederland. Voor de totale opvangsector zijn er 10.000 woningen nodig in 2016 en vervolgens jaarlijks nog eens 8000. Het gaat daarbij ook om de maatschappelijk context van mensen: een dak boven je hoofd, een dagstructuur met zinvolle besteding en mensen om je heen.”