Leger des Heils vraagt blijvende aandacht voor opsporing en tegengaan kinderuitbuiting

15-12-2016

Het Leger des Heils pleit voor een landelijke aanpak om kinderuitbuiting tegen te gaan, de kennis hierover te vergroten en de samenwerking in de keten sterk te verbeteren. Bovendien is betere inbedding van expertise noodzakelijk.

"Het gaat om kinderen die worden aangezet tot criminaliteit. Daarmee zijn zij slachtoffer in plaats van dader. Wij constateren dat er blijvende aandacht nodig is op nationaal en Europees niveau om uitbuiting van kinderen tegen te gaan, daar waar het gaat om zowel hulpverlening als vanuit de politie.", aldus Cornel Vader, directeur Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg/Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering. De jeugdbeschermingstak van het Leger des Heils heeft ongeveer 30 kinderen onder voogdij, waarbij sprake is van kinderuitbuiting. De kinderen worden opgevangen in een beschermde (gezins)omgeving of waar het gaat om oudere kinderen in een gesloten jeugdzorgafdeling. De kinderen leren een normale dagstructuur zoals we dat in Nederland gewend zijn, bijvoorbeeld door samen te ontbijten en naar school gaan. Op deze manier probeert het Leger des Heils hen te beschermen tegen zichzelf en het criminele netwerk waaruit ze zijn bevrijd. En perspectief te bieden voor een goede toekomst. 

Kinderuitbuiting wordt nog niet altijd als zodanig herkend. Een stap hierin die hard nodig is, betreft de verbetering van de samenwerking met betrokken instanties als politie, de Raad voor de Kinderbescherming en hulpverleningsinstellingen. De uitbuiting vindt plaats over meerdere regio's en verplaatst zich regelmatig. Brede bekendheid met dit onderwerp op zowel regionaal als landelijk niveau is dan ook een must om kinderuitbuiting beter te herkennen en aan te pakken. Het Leger des Heils heeft hiertoe zowel in Nederland als in Europees verband een Taskforce Mensenhandel en kinderuitbuiting. In iedere regio is een aandachtsfunctionaris en in ieder land een nationaal coördinator. Expertise wordt hiermee verder ingebed in de organisatie.

Het rapport stelt terecht, dat het niet alleen gaat om kinderen met een Roma-achtergrond. Onlangs zijn ook kinderen uit Chili en Marokko aangetroffen waarbij het vermoeden bestaat, dat zij door volwassenen tot criminaliteit zijn aangezet. De ontwikkeling van de aanpak 'Omgaan met Roma-gezinnen' heeft er wel toe geleid, dat de opgedane kennis ook ingezet kan worden om kinderuitbuiting te kunnen signaleren en handelen als er geen sprake is van een Roma-achtergrond.

Foto: Tomas Vinykal - Shutterstock