Beroep op hulpverlening Leger des Heils onverminderd groot

30-07-2014

Schijn dat dieptepunt crisis voorbij is, bedrieglijk


“De problemen nemen eerder toe dan af,” geeft Hans van Vliet, commandant van het Leger des Heils in Nederland, aan. “Achter veel voordeuren gaat een wereld van verdriet en problemen schuil. Tienduizenden kinderen in ons land groeien op in gezinnen die leven onder de armoedegrens.” Het Leger des Heils is daarom, volgens van Vliet, nog lang niet klaar met zijn taak. “Wij zien ons telkens weer voor nieuwe uitdagingen gesteld waarvan we de uitkomst niet kunnen overzien.”

Decentralisatie zorgt voor extra druk


Eén van die uitdagingen waar het Leger zich voor geplaatst ziet, is de overheveling van de langdurige zorg van het Rijk naar de gemeenten die op 1 januari 2015 plaatsvindt. Op welke en op hoeveel zorg kunnen cliënten nog rekenen? Vallen mensen die nu goed geholpen worden niet tussen wal en schip? Wat gaat deze enorme operatie betekenen voor onze organisatie? Onze administratieve lasten zullen door de decentralisaties naar verwachting enorm stijgen. De oorzaak is het veel grotere aantal verschillende subsidieverstrekkers waarmee we met ingang van 2015 te maken krijgen. Elke instantie wil een specifieke jaarrekening met een eigen accountantsverklaring. Dat verhoogt de administratieve druk aanzienlijk. Het Leger des Heils heeft dit probleem al eens aangekaart bij het Ministerie van Financiën en krijgt hierin bijval van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

Buurtwerk


Het aantal mensen dat sociale ondersteuning (in de vorm van ontmoeting, activiteiten of praktische hulp zoals gebruikte kleding of voedselpakketten) ontving van het Leger des Heils, steeg in 2013 met 50% ten opzichte van vijf jaar geleden. In 2013 genoten wekelijks 21.688 personen in hun eigen buurt van ontmoeting en sociale ondersteuning in of vanuit de lokale vestigingen van het Leger. Vijf jaar geleden was dit nog bijna 15.000.

Kledinginzameling


De daling in de hoeveelheid ingezamelde kleding zette in 2013 verder door; van 23,1 miljoen kilogram in 2012 naar 21,6 miljoen kilogram textiel in 2013. De opbrengsten uit de textielinzameling bereikten echter een record. De combinatie van efficiëntere bedrijfsvoering en hoge verkoopprijzen op de internationale markt voor gebruikt textiel, zorgde in 2013 voor een recordbedrag dat ten gunste kwam aan de maatschappelijke doelstelling. Ruim € 4 miljoen (26% van de bedrijfsopbrengsten uit textielinzameling) werd beschikbaar gesteld aan doelen van het Leger des Heils en overige maatschappelijke functies.

Kerkgenootschap

De daling van het aantal leden van het Kerkgenootschap Leger des Heils stabiliseerde in 2013. Dit wil echter niet zeggen dat het Leger des Heils niets merkt van de effecten van de ontkerkelijking die zich al enkele decennia in Nederland aftekenen. Ondanks de daling in het aantal leden, neemt de activiteit van het kerkgenootschap steeds verder toe. De bestrijding van eenzaamheid en het bieden van zingeving zijn als centrale thema’s opgepakt, waarbij het buurtgericht werken steeds als een rode draad fungeert. De financiële positie van het Kerkgenootschap is door de maatregelen van de afgelopen jaren wel versterkt. De kosten zijn beheerst en extra opbrengsten uit de verkoop van onroerend goed zorgden mede voor een positief resultaat van € 300.000,-.

Medewerkers en vrijwilligers


De hulpverlening van het Leger des Heils is mogelijk door de inzet van duizenden betaalde en vrijwillige medewerkers. Het aantal betaalde medewerkers nam in 2013 licht toe ten opzichte van voorgaande jaren. Eind 2013 waren er 5926 medewerkers in dienst en 128 officieren in actieve dienst, samen goed voor ongeveer 4.000 fte. Daarnaast heeft het Leger des Heils ruim 5000 vrijwillige medewerkers, deels vanuit de eigen kerkelijke organisatie maar ook met andere levensbeschouwelijke achtergronden. Vanaf najaar 2013 is sprake van een kleine teruggang in het aantal betaalde arbeidsplaatsen bij het Leger des Heils.

Lees het complete jaarverslag 2013 hier: jaarverslagalgemeen2013DEFlr_comp.pdf