Meerjarenbeleid

‘Saving souls, growing saints and serving suffering humanity’ vormt nog altijd de kern van onze missie. De liefde van Jezus uitdragen in daad en woord. Stimulerend, inspirerend, daadkrachtig. Dat is wat het Leger des Heils in 2017 deed en ook de komende jaren wil blijven doen.

Doordat de centrale overheid zich met name op het gebied van zorg en welzijn steeds verder heeft teruggetrokken, is het leven voor veel mensen complexer geworden. Van mensen wordt steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid verwacht, ook in het organiseren van informele hulp voor en aan elkaar. Niet iedereen blijkt hiertoe in staat, of wordt gezien door de ander. Eenzaamheid en uitsluiting nemen toe. De inhoud en richting van onze activiteiten wordt ingegeven door de bijbelse opdracht ‘God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf’, in de context van sociale misstanden en zingevingvragen van deze tijd.

Focus op buurtwerk

Het Leger des Heils is vanuit de kern van zijn missie dicht bij mensen actief. De komende jaren wordt daarom steviger ingezet op presentie en actief zijn in de buurt. Daarbij kijken we goed naar wat we al doen en wat werkt, en gaan we op zoek naar manieren om nóg beter in te spelen op wat er in buurten nodig is. Gastvrijheid en toegankelijkheid staan hierin voorop. Belangrijke gebieden waarin het Leger des Heils in buurten actief is of nog meer wil worden, zijn:

  • Vrije tijd
  • Zingeving en geloofsoriëntatie
  • Aangaan of herstellen van relaties.

Hierbij streeft het Leger des Heils niet naar ‘veel en groot’, maar naar ‘kleinschalig en laagdrempelig’. Zodat mensen vanuit echtheid en oprechtheid aansluiting kunnen vinden bij elkaar. De rol van vrijwilligers en ervaringsdeskundigen wordt belangrijker.

Levendige geloofsgemeenschappen

Het Leger des Heils wil in de komende jaren het aantal geloofsgemeenschappen uitbreiden. Christelijke geloofsgemeenschappen door heel Nederland, waar mensen op zondagochtend of doordeweeks samen komen om hun geloof in God te delen. De geloofsgemeenschappen richten zich op zowel gelovigen als op mensen die niet veel met kerk en geloof hebben maar die een mogelijkheid zoeken om iets te doen met of voor een ander. De geloofsgemeenschappen hebben en houden hun basis in buurten en wijken. De buurtgerichte activiteiten zoals buurthuiskamers, scouting, kledingwinkels, hobby- en vrijetijdsactiviteiten worden uitbreid. De geloofsgemeenschappen worden meer ontmoetingsplekken, waarbij een open sfeer uitnodigt om het ook over diepere levens-/geloofsvragen te hebben. Een deel van de activiteiten zal zich richten op persoonlijke groei in geloof.

Realisatie kleine betaalbare woningen

De groep ‘kwetsbare mensen’ in de samenleving is divers. Op vele fronten blijft het Leger des Heils zich voor hen inzetten. Specifieke groepen die de komende jaren op onze aandacht kunnen rekenen, zijn: multiprobleem-gezinnen binnen de Roma, vluchtelingen, ongedocumenteerden, slachtoffers van mensenhandel en verwarde personen.

Verder signaleert het Leger des Heils onder zijn deelnemers een grote behoefte aan kleine betaalbare woningen. Een belangrijke reden waarom mensen (te) lang in de overvolle voorzieningen voor maatschappelijke opvang verblijven, is het feit dat deze woningen er simpelweg niet zijn. Daarom onderzoekt het Leger des Heils mogelijkheden om dit type woningen zelf of in samenwerking met publiek-private partijen te gaan realiseren.

Meer textiel beter herbestemd

Met de groei van de economie en een toenemende maatschappelijke aandacht voor milieu, neemt het door Leger des Heils ReShare volume aan ingezameld textiel toe. Leger des Heils ReShare zet er op in om meer ingezameld textiel zelf te sorteren. Hiermee kan meer werkgelegenheid worden gerealiseerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ingezamelde kleding die nog goed is, wordt verkocht in de ReShare Stores. De Stores zijn sociale ondernemingen waarin de maatschappelijke functie voorop staat. Mensen met een kleine beurs kunnen er terecht voor een goede outfit. Het Leger des Heils wil het aantal winkels verder uitbreiden en een grotere bekendheid geven aan de Reshare Stores.

Niet al het textiel dat het Leger des Heils binnen krijgt, is geschikt om opnieuw te gebruiken of te dragen. Samen met marktpartijen blijft ReShare ook in de komende jaren zoeken naar meer mogelijkheden om deze ‘om te vormen’ tot grondstof voor nieuwe producten. Het is de ambitie om binnen afzienbare tijd over een volledig transparante verantwoorde keten te beschikken. Vanuit dit streven worden er ook hogere eisen aan leveranciers gesteld.

Iedereen een zinvolle dag

Het Leger des Heils gelooft dat het voor elk mens belangrijk is om zinvol de dag door te komen. Het hebben van werk of een andere dagbesteding helpt daarbij. Via ReShare en de 50|50 Workcenters wordt het aantal arbeidsre-integratieplaatsen voor deelnemers verder uitgebreid. Een meer commerciële aanpak van deze activiteiten en samenwerking met het bedrijfsleven zijn daarbij speerpunten.

Internationale Ontwikkeling en Samenwerking

Klimaatverandering en een groeiende wereldbevolking laten zien dat de mensheid in toenemende mate kwetsbaar wordt voor natuurgeweld en door mensen veroorzaakt geweld. Het Leger des Heils in Nederland is onderdeel van een internationale organisatie die aanwezig is in 128 landen. De afdeling Internationale Ontwikkelingssamenwerking (IOS) ondersteunt vanuit Nederland projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling. IOS richt zich de komende jaren op de thema’s noodhulp, onderwijs, gezondheidszorg & water en inkomensontwikkeling. Ook geeft het Leger des Heils in Nederland in de komende jaren meer ondersteuning bij het tegengaan van mensensmokkel en mensenhandel.

Verbinding met de samenleving verdiepen

We signaleren dat wat anderen over ons zeggen steeds bepalender wordt in de beeldvorming. Het Leger des Heils wil op een passende manier anticiperen op deze ontwikkeling door onze verbinding met de samenleving te verdiepen. Met evenementen en activiteiten en door het delen van onderzoek en ideeën. Het publieke debat aangaan is iets wat we de komende jaren vaker gaan doen, evenals online meer aanwezig zijn. Ook zoeken we naar meer samenwerkingsmogelijkheden met andere hulpverleningsorganisaties, kerken, verenigingen, onderwijsorganisaties, fondsen en vormen van publiek-private samenwerking.

Particuliere financiering steeds belangrijker

Lang niet al het werk van het Leger des Heils kan gefinancierd worden vanuit overheidsmiddelen. Vooral voor het werk in buurten zijn inkomsten uit eigen fondsenwerving essentieel. De fondsenwervende kracht van het Leger des Heils wordt versterkt: bestaande succesvolle fondsenwervende activiteiten, waaronder direct marketing en straatwerving, worden geintensiveerd, de landelijke collecte breiden we verder uit en er wordt meer contact met het bedrijfsleven gezocht.

Together we're one

Geïnspireerd door Gods geest stellen wij ons liefdevol en dienstbaar op in de samenleving. Want elk mens doet er toe en mag er zijn. Het Leger des Heils blijft perspectief bieden en naast de ander staan in zijn of haar zoektocht naar zingeving, of op de weg terug richting het hart van de samenleving. De realisatie hiervan vergt een gezamenlijke inspanning van alle betrokkenen. Samenleven doen we gewoon samen.